24 Şubat 2014 Pazartesi

Siyon Liderlerinin ProtokolleriKayıhan Yayınlarınca ilk baskısı 2005 yılında yayınlanmış 160 sayfalık kitabı, Rusça’dan İngilizce’ye Victor E.Marsden, İngilizce’den Türkçe’ye ise H.Akdaş çevirmiş. 24 protokolden oluşuyor. Bu bölümlerden önemli gördüğüm bazı kısımlarını sizlerle paylaşacağım.
- Yaratılışın kanununa göre hak kuvvetten doğar.
- .., bu fikrin yem olarak nasıl kullanılacağı bilinmelidir.
- Hürriyet, gerçekleşmesi imkânsız bir idealdir. Çünkü kimse onun ölçülü olarak nasıl kullanılacağını bilmez.
- Siyasetin ahlâk ile ortak hiçbir yönü yoktur. Ahlâka uygun bir şekilde hüküm süren bir yönetici, mâhir bir politikacı değildir….Açık sözlülük ve dürüstlük gibi halk arasında meziyet sayılan vasıflar siyasette kusurdurlar.
- Gaye, vasıtaları meşru kılar.
- .., halkın gücü kör, duygusuz ve şuursuzdur. Her zaman çevreden gelen etkilerle hareket eder.
- Parolamız güç ve riyakârlık olmalı.
- Hürriyetin kendilerine sağladığı içki kullanma hakkı sonucu insanlar, içki ile düşünme kabiliyetini yitirmiş bir hayvana dönüşürler.
- Bütün itaatsizliklerin ortadan kalkması için bizim acımasız olduğumuzu bilmek onlara yetecektir.
- Görmediler ki mahlûkat arasında eşitlik yoktur ve hürriyet olamaz. Yaratılıştan akıl, seciye ve kabiliyetler eşit değildir.
- İnsanların temayüllerine göre istedikleri verilerek faaliyetleri satın alınmıştır.
- Onlar neticelerden tenkidi bir görüş çıkarmayan nazari usule alışıktırlar.
- Basın vasıtası ile kendimiz arka planda kalarak tesir yapmak gücünü kazandık.
- Cumhuriyete ait haklar, fakir bir insan için acı bir istihzadan başka bir şey değildir.
- Körü körüne hareket eden bu tip insanlar her şeye karşı kin beslerler.
- Yahudi olmayanların masonluğu, bir paravana olarak bize ve amaçlarımıza körü körüne hizmet eder.
- Kamuoyunu avucumuzun içine almak gayesiyle her yönüyle birbirine zıt fikirleri netice çıkmayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu karışıklık içinde Yahudi olmayanların başlarının dönmesi ve her çeşit siyasi konuda hiçbir fikir sahibi olmamanın en iyi hâl yolu olduğu kanaatine varmaları iin yeterli bir zaman boyunca çalışarak onları doğru düşünemez hale getirmeliyiz.
- Siyasi bir güç olan Yahudi olmayanların aristokrasisi öldü.
- Biz işçi ücretlerini yükselteceğiz, fakat bu işçilere hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü biz aynı zamanda, hayat için en lüzumlu şeylerin fiyatlarında da yükselme meydana getireceğiz.
- Siyasette başarının başlıca sebebi faaliyetlerdeki gizliliktir. Diplomatın sözü, işlerine uymamalıdır.
- Yahudi olmayanların idarecileri, kâğıtları okumadan imzalarlar ve onlar ya para için ya da makam hırsı sebebiyle hizmet ederler.
- Her türlü görüş ve düşünce sahipleri; monarşiyi getir getirmek isteyenler, demagoglar, sosyalistler, komünistler ve her çeşitten ütopik hayalciler bizim hizmetimizdedir. Biz onların hepsini vazifeye koştuk.
- Bir hükümetin plânını yalnız bir beyin hazırlamalıdır. Çünkü eğer birçok kimsenin zihninde bölünüp parçalanmasına müsaade edilirse asla uyumlu ve tutarlı olmaz.
- Netice olarak mühim olan müesseseler değil onların vazifeleridir.
- Karizmatik lider bulunması zorluğundan iktidara gelmek isteyenlerin şanslarının zayıflaması sonucu ülke bir kaos çıkmazına sürüklenirse bundan bize ne?
- …siyasi ihtirasları ve siyasete duyulan hevesi azaltacağız.
- Yahudi olmayanlar bir koyun sürüsüdür ve biz onların kurtlarıyız; sizler biliyorsunuz ki kurtlar koyun sürüsüne daldıkları zaman ne olur?
- Eğer dağılmış kavmimizin düz yol ile erişemeyeceğini, dolambaçlı yol ile elde etmek için değilse neden? İşte bu bizim gizli masonluk teşkilatımızın çalışmaları sonucunda bunları, arkadaşlarının gözlerine kum serpmek için mason localarının göstermelik ordusuna aldığımız Yahudi olmayan sığırlar bilmezler ve onlar bu teşkilatın gayelerinden bile şüphe duymazlar.
- Hürriyet, kanunun müsaade ettiğini yapma hakkıdır. Kelimenin bu şekilde manalandırılmasının uygun bir zamanda bize hizmeti olacaktır.
- Eğer bize karşı yazı yazmağa istekli kimseler bulunacak olsa bunlar eserlerini basmaya hevesli hiçbir kurum bulamayacaklardır.
- Kitap yayını ve gazetecilik en önemli eğitim güçlerinden ikisidir. Bundan dolayı bizim hükümetimiz gazetelerin çoğunun sahibi olacaktır.
- Günlük ekmeğe muhtaç olanlar, Yahudi olmayanları sakin kalmaya zorlar ve onları bizim aciz hizmetkârlarımız yapar.
- Kitleler kendi bulundukları durumları anlamasınlar diye biz onları ayrıca zevkler, oyunlar, eğlenceler, tutkular, halka mahsus eğlence yerleri ile de başka yönlere çekeceğiz…..Onların zihinlerini her çeşit yeni ve güya ilerici boş düşünceler ve tuhaf görüşler ile yönetmeye devam edeceğiz. Biz bütün başarımızı, ilerleme kelimesi ile Yahudi olmayanların beyinsiz başlarını döndürerek kazanmadık mı?
- Yahudi olmayan iktidarların hatalarını en dikkat çekecek şekilde abartacağız.
- Halk kendisini cesaret ve düşünce gücü ile hipnotize edene dokunmaz.
- Yahudi olmayanlar, mason localarına ya meraktan ya da halkın elindeki ekmekten faydalanabilmek için girerler. …Bunlar şöhret heyecanına ve alkışa susamış kimselerdir.
- Yahudi olmayan öküz kafalılar; analiz, müşahedeye ve dahası muayyen bir tarzda sorulan bir sorunun neyi hedef aldığını önceden görmeye kabiliyetli değildir.
- Yahudi olmayanların kafası bizim kafamıza kıyasla o derece gelişmiş değildir.
- Bizim adliye personelimiz 55 yaştan sonra hizmet etmeyecektir. Bunun ilk sebebi yaşlı insanlar, önceden edindikleri fikirleri daha büyük bir mukavemetle devam ettirirler ve yeni emirlere itaat etmeye daha az yatkındırlar. İkince sebebi ise bu tedbirleri takiben biz personelin değiştirilmesinde daha büyük bir esneklikten istifade edeceğiz.
- Makam ve mevkiini korumak isteyen kimse ona lâyık olmak için körü körüne itaat göstermeye mecbur kalacaktır.
- Siyasal konularla ilgili dersler gibi devlet hukukunu da ders programının dışında tutacağız.
- Biz insanların hafızalarından önceki yüzyılların hoşumuza gitmeyen bütün olaylarını sileceğiz.
- Avukatlık mesleğinin icrası; soğuk, zalim, inatçı, karaktersiz insanlar meydana getirir. Bunlar her meseleyi, şahsa bağlı olmayan salt hukuki görüş noktasından ele alırlar. Onların kökleşmiş alışkanlığı her şeyde, o işin neticelerinin kamuya faydasına değil, onun maddi mahiyetinin müdafaa yönünden değerine bakmaktır.
- Bu sebepten dolayı biz bu mesleği (avukatlık) dar bir çerçeveyle sınırlayacağız ve onu umumi icra hizmeti sahası içinde tutacağız.
- Yahudi olmayan kralların, hayatlarına karşı sık sık süikastler yaparak onların nüfuzunu kırdık.
- Fakirler üzerine vergi, bir ihtilâl tohumudur ve azın peşine düşmek suretiyle büyüğü kaybederek devletin zararına işler.
- Devleti soymada çıkarı olmayacak tek ve yegane şahıs onun sahibi olan kimsedir; yani hükümdar. Bu sebepledir ki onun şahsi kontrolü kaçak ve israf imkânlarını ortadan kaldıracaktır.
- Yahudi olmayanlar için meydana getirmekte olduğumuz ekonomik krizler parayı tedavülden çekmekten başka yöntemlerle oluşturulmuş değildir. Devletlerden parayı çekerek muazzam sermayeleri hareketsiz hale getirdik.
- Her türlü borç alma, devletin zayıflığını ve devlet yetkilerinin anlaşılmasının eksikliğini ispat eder. Ödünç alma durumları, tebaalarından geçici bir vergi alma yerine el açarak bankerlerimize gelip dilenen hükümdarların başlarının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi asılıdır.
- Biz borçlanmaları harici sahaya devretmek için gerekli bütün şahısları satın aldığımız zaman devletlerin bütün serveti bizim kasalarımıza aktı ve Yahudi olmayan herkes bize vatandaşlık vergisi ödemeye başladı.
- Lüks sahasındaki rekabet ile zayıflatılarak düşürülmüş olan ahlâkı düzelteceğiz.
- Büyük mikyasta imalat yapan imalatçılar her zaman şuurlu olarak olmasa da sık sık kitlelerin düşüncelerini hükümete karşı çevirirler. Küçük sermaye sahiplerinin adamları işsizlik nedir bilmezler ve bu durum onları mevcut düzene ve bunun neticesinde otoritenin sağlamlığına sıkıca bağlar. İşsizlik bir hükümet için en tehlikeli olgudur.
- Halkın krallarını bilmesi ve sevmesi için, onun halk ile çarşı pazarda konuşması zaruridir.
- Yahudilerin kralı, ihtiraslarının ve bilhassa şehvetinin elinde esir olmamalıdır. O, karakterinin hiçbir kafasında hiçbir hayvani arzulara yer vermemelidir. Şehvet, en kötü düşünceleri, beşer faaliyetinin en hayvani tarafına çevirdiğinden zihin kapasitesini ve görüş açıklığını hepsinden daha kötü olarak karıştırır.
- Kralların şimdi ve gelecekle ilgili eylem plânlarını onun en yakın müşavirlerince bile bilinmemelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder